ΑΠΔΠΧ - Απόφαση 4/2020 Πρόστιμο 8.000 ευρώ για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης γονέα και μη συμμόρφωση με εντολή της Αρχής.

Γονέας τέκνου, μη ασκών την επιμέλεια, προσέφυγε κατά «Πρότυπου Κέντρου Λόγου και Ειδικής Αγωγής....» (εφεξής Κέντρο). Με την υπό εξέταση προσφυγή, ο Α καταγγέλλει την άρνηση του Κέντρου να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης και συγκεκριμένα να του χορηγήσει τα δεδομένα που αιτήθηκε και αφορούν στο ανήλικο τέκνο του.

Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας - forma.gov.gr - Έντυπο πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Γενική Γραμματεία Πολικής Προστασίας, στο πλαίσιο συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019), δημοσίευσε στην πλατφόρμα forma.gov.gr, την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται για  τους σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της.

Πρόστιμο 120.000 ευρώ για ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας σε εκπαιδευτική εφαρμογή (app) στη Νορβηγία.

Στις 11 Οκτωβρίου 2019 ανακοινώθηκε, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Νορβηγίας, η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 120.000 ευρώ, στον Οργανισμό Εκπαίδευσης του Δήμου του Όσλο για παραβίαση των κανόνων ασφάλειας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από εφαρμογή (mobile app) Skolemelding.

ΕΕΤΤ - Με ρητή και άμεση συγκατάθεση, του χρήστη, η εγγραφή σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Το ΦΕΚ της απόφασης.

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου μας και μετά από πληθώρα μηνυτήριων αναφορών και καταγγελιών για τις παράνομες πρακτικές των εταιρειών που παρέχουν Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (5ψήφια) ως και τις απαράδεκτες πρακτικές των εταιρειών που διαχειρίζονται τις εγγραφές - διαγραφές των χρηστών - θυμάτων (βλ. Dimoco), δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 923/12/20 (ΦΕΚ 651 Β/28-2-2020 απόφαση της ΕΕΤΤ με θέμα: Τροποποίηση της ΑΠ ΕΕΤΤ 578/29/28.09.2010 (ΦΕΚ 1651/Β'/15.10.2010) «Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης».

Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η Αρχή έχει διαπιστώσει σε ικανό βαθμό έλλειψη συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στις ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά τη διαχείριση cookies και συναφών τεχνολογιών.

Δ. Βεζακίδου - Ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ένα ακόμη privilegium odiosum;

Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό (ΕΕ) 2016/679 θυμίζει αρκετά τις αντιδράσεις που προκαλεί η θεωρία της σχετικότητας, όλοι την επικαλούνται σε διάφορες περιστάσεις, λίγοι τη γνωρίζουν, ακόμη λιγότεροι κατανοούν την εφαρμογή της. 

Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επί των διατάξεων του ν. 4624/2019

Η  Αρχή  Προστασίας  ∆εδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα  συνήλθε,  μετά  από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τακτική συνεδρίαση με διευρυμένη σύνθεση στην έδρα της  την  Τρίτη  21.01.2020,  σε  συνέχεια  των  από  01.10.2019  και  10.10.2019 συνεδριάσεων, προκειμένου να εξετάσει τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α ́137), με τις  οποίες  ορίζονται  μέτρα  εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ)   2016/679  (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία ∆εδομένων) και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ)  2016/680.

Κινεζική πόλη χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου, εκθέτοντας και ντροπιάζοντας τους πολίτες της, οι οποίοι εκδηλώνουν “μη πολιτισμένη συμπεριφορά”, φορώντας δημοσίως πιτζάμες.

Η χρήση πιτζάμας δημοσίως, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών, είναι κοινή πρακτική στην Κίνα. Αξιωματούχοι στην Suzhou, μια κινεζική πόλη στα ανατολικά, έκαναν χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπων (facial recognition) προκειμένου να εξαλείψουν αυτή τη “μη πολιτισμένη συμπεριφορά”.

Short video της Apple για τη σημασία της Ιδιωτικότητας.

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων είναι να προσεγγίσουν και να μυήσουν άπαντες στις Καλές Πρακτικές αναφορικά με την Ιδιωτικότητα, καίτοι αρκετοί γύρω τους δεν την λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψη. Το επισυναπτόμενο short video της Apple με τίτλο Privacy Matters παρουσιάζει παραδείγματα της καθημερινής, μη ψηφιακής, ζωής στα οποία…… Privacy Matters.