Ποιοί Είμαστε

Ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) είναι υποχρεωτικός για κάθε οργανική μονάδα του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με το άρ. 37 του  Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Σύμφωνα με την α’ περίπτωση ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Υ.Ε.) και ο Εκτελών την Επεξεργασία (Υ.Ε.) ορίζουν ΥΠΔ όταν η επεξεργασία διενεργείται από Δημόσια Αρχή ή Φορέα.