Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα

Επιστολή του Προέδρου της ΑΠΔΠΧ προς τον Πρόεδρο της Βουλής, με την παράκληση να διαβιβαστεί στα κόμματα που εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα ενόψει των επικείμενων εκλογικών διαδικασιών του Μαΐου.

Ποιοί Είμαστε

Ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) είναι υποχρεωτικός για κάθε οργανική μονάδα του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με το άρ. 37 του  Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Σύμφωνα με την α’ περίπτωση ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Υ.Ε.) και ο Εκτελών την Επεξεργασία (Υ.Ε.) ορίζουν ΥΠΔ όταν η επεξεργασία διενεργείται από Δημόσια Αρχή ή Φορέα.