Ημερομηνία
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2021-03-29
ΔΕΕ - Συλλογή νομολογίας. Θεματικό δελτίο το οποίο περιλαμβάνει τις πρόσφατες αποφάσεις που εκδόθηκαν με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR).

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων - Επικαιροποιημένο θεματικό δελτίο στην ελληνική γλώσσα με μία συνολική επισκόπηση της νομολογίας του σχετικά με την προστασία δεδομένων προσσωπικού χαρακτήρα εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσ

2021-03-20
Διορθώσεις στο ελληνικό κείμενο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Το δεύτερο Διορθωτικό κείμενο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και πρώτο από τη θέση του σε ισχύ τον Μάιο του 2018.Με το Διορθωτικό αυτό επιχειρείται η αποκατάσταση ορισμένων μεταφραστικών αστοχιών του ελληνικ

2021-03-06
Νόμος 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων

O Νόμος 4624/2019 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων

2019-09-03
Αιτιολογικές σκέψεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/680

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,

2019-04-29
Υπουργείο Υγείας - Προετοιμάστε το Φορέα σας για τη συμμόρφωση προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Σε ένα ασθενοκεντρικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, η προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα δεν συνιστά απλή επιλογή, αλλά πρωταρχικό σκοπό του συστήματος

2018-07-20
Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ορισμένοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να ορίσουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

2017-04-05
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλ

2016-04-27
Οδηγία 95/46/ΕΚ

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδ

1995-10-24