Ημερομηνία
Περί διαπίστευσης, πιστοποίησης, επιμόρφωσης, συμμόρφωσης

Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 είχε, ήδη από τις 6 Φεβρουαρίου 2018, υιοθετήσει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης και είχε επισημάνει ότι η πιστοποίηση θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευθύνης των Υ.Ε. και των Ε.Ε. για την προστασία των δε

2019-02-23
Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ορισμένοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να ορίσουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

2017-04-05