Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), το οποίο αντικατέστησε την Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός, ο οποίος συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προάγει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Αποτελείται από τον επικεφαλής κάθε ΑΠΔ και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ή τους εκπροσώπους τους.

Το ΕΣΠΔ απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Συστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούται να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων.

Το ΕΣΠΔ όχι μόνο θα εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για την ερμηνεία βασικών εννοιών του ΓΚΠΔ αλλά θα καλείται να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις σε διαφορές σχετικά με ζητήματα διασυνοριακής επεξεργασίας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, έτσι ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο η ίδια υπόθεση να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες έννομες τάξεις.