Στις 23 Ιανουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δημοσίευσε το πλέον επικαιροποιημένο έως σήμερα κείμενο, κατόπιν σειράς δημοσίων διαβουλεύσεων, που αφορά στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστευση και τον προσδιορισμό των κριτηρίων πιστοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 ΓΚΠΔ, όπως αυτές είχαν αρχικά υιοθετηθεί στις 25-5-2018.

Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να προσδιοριστούν οι γενικές απαιτήσεις και τα κριτήρια που ενδέχεται να ισχύουν για όλους τους τύπους μηχανισμών πιστοποίησης που θα εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του ΓΚΠΔ.

To κείμενο διατίθεται στην αγγλική γλώσσα.