Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ορισμένοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να ορίσουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις δημόσιες αρχές και φορείς (ανεξαρτήτως του είδους δεδομένων που επεξεργάζονται), καθώς και για άλλους οργανισμούς που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη συστηματική παρακολούθηση φυσικών προσώπων σε μεγάλη κλίμακα, ή την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μεγάλη κλίμακα.

Η «Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», γνωστή και ως «Ομάδα του Άρθρου 29», η οποία αντικαταστάθηκε από το ΕΣΠΔ, είχε συσταθεί δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η Ομάδα είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ήταν ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτιζόταν από έναν εκπρόσωπο των Αρχών Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους-μέλους και εξέταζε θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσίαζαν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και περιλαμβάνονταν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ. Η εξέταση των θεμάτων γινόταν είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εξέδιδε γνωμοδοτήσεις και κείμενα εργασίας.

WP243REV01_EL.PDF (781.8 KB)