Ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) είναι υποχρεωτικός για κάθε οργανική μονάδα του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με το άρ. 37 του  Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Σύμφωνα με την α’ περίπτωση ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Υ.Ε.) και ο Εκτελών την Επεξεργασία (Υ.Ε.) ορίζουν ΥΠΔ όταν η επεξεργασία διενεργείται από Δημόσια Αρχή ή Φορέα. Η υποχρέωση δεν εξαντλείται με τον ορισμό ενός ΥΠΔ σε επίπεδο Υπουργείου ενώ αφορά και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες).

Καθώς ο θεσμός του ΥΠΔ είναι νέος για την ελληνική πραγματικότητα θεωρήσαμε απαραίτητη τη δημιουργία ενός χώρου όπου θα μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να αναζητήσουν βοήθεια και συμβουλές ΥΠΔ.

Ο ιστότοπος DataProOf.gr είναι ένας χώρος συνάντησης ΥΠΔ που ασκούν τα καθήκοντά τους στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Σε κάθε περίπτωση ΥΠΔ που ασκούν τα καθήκοντά τους στον ιδιωτικό τομέα είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετέχουν στις συζητήσεις, στις δράσεις και στην ανταλλαγή ιδεών, υποδειγμάτων και καλών πρακτικών.

Οι στόχοι μας:

  • Να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τις αρμοδιότητες, τα προσόντα, τη θέση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΥΠΔ, να αναδείξουμε τρόπους ανάπτυξης και διατήρησης της εμπειρογνωσίας μας.
  • Να συγκεντρώσουμε όλα τα επίσημα σχετικά έγγραφα που αφορούν στον ΓΚΠΔ καθώς και σχετικές δράσεις (επιμορφώσεις, σεμινάρια, ημερίδες) για την εφαρμογή του.
  • Να αναδείξουμε τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί κατά την εφαρμογή του θεσμού, από ΥΠΔ των Φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.
  • Να μελετήσουμε το διαχρονικό φαινόμενο της άρνησης των δημοσίων υπηρεσιών να χορηγούν αντίγραφα επίσημων εγγράφων και τη συμβατότητα αυτής της πρακτικής με την μητρική του ΓΚΠΔ Οδηγία 95/46 με την οποία κατοχυρώνονται κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων.
  • Να χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πραγματική ανάγκη για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφενός, η οποία ταυτίζεται με την προστασία του πολίτη από την αθέμιτη επεξεργασία και την προσχηματική, αφετέρου προστασία, η οποία ταυτίζεται με την αδιαφάνεια και την κακοδιοίκηση εκ μέρους του Δημοσίου Τομέα.
  • Να μελετήσουμε την συμβατότητα του ΓΚΠΔ με την επεξεργασία ογκωδών δεδομένων (Big Data) και την τεχνολογία blockchain.


Ο ιστότοπος βρίσκεται υπό κατασκευή