Ημερομηνία
Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ορισμένοι υπεύθυνοι επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται να ορίσουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

2017-04-05
Ομάδα εργασίας του άρθρου 29

Aνεξάρτητη ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας που χειριζόταν θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έως τις 25 Μαΐου 2018 οπότε και αντικαταστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ).

2018-12-20
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκατάθεση βάσει του κανονισμού 2016/679

Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αναλύεται διεξοδικά η έννοια της συγκατάθεσης όπως χρησιμοποιείται στον κανονισμό 2016/679, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής, «ΓΚΠΔ»).

2018-12-20